Privacy (kandidaat-) huurders en kopers

 

Als sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die sociaal verhuurt/verkoopt, houden wij in lijsten en dossiers informatie over u bij. Meestal gebruiken wij deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

 

De privacyverklaring geldt voor alle informatie over u, waarover wij beschikken. Woonpunt Zennevallei verzamelt deze informatie bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via de website) of tijdens een gesprek met één van onze collega’s.

 

Belangrijk: contacteert u Woonpunt Zennevallei via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op de deze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

Welke informatie verzamelt Woonpunt Zennevallei (WPZ)?

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens

 

Van waar verzamelt WPZ deze informatie?

 • Uzelf
 • Website: wanneer u ons deze informatie bezorgt via de website.
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019)

 

Wat is de geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Als u een (kandidaat-) huurder of koper wilt worden, verwerkt Woonpunt Zennevallei uw gegevens volgens deze wettelijke bepalingen: 

 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (12/10/2007). 
 • Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007)
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009).
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007)
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

 

Waarvoor gebruikt WPZ uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen en om het inschrijvingsdossier of de huur/koopovereenkomst verder op te volgen. Wij geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met uw toestemming.

 

Hoe lang houdt WPZ uw data bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract/ na afloop van uw hypotheek. Dit gebeurt op grond van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Wie heeft toegang tot uw data?

 • Het agentschap Wonen in Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)
 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (bij koop)

 

Wat zijn uw rechten?

De gegevens die we opvragen, worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018). Deze verordening voorziet een aantal rechten die u kunt inroepen.

 

Protocollen ivm uw privacy

Woonpunt Zennevallei heeft samen met het agentschap Wonen In Vlaanderen 4 protocollen opgesteld in verband met de uitwisseling van persoonsgegevens:

 1. Protocol rond de bestrijding van domiciliefraude (pdf)
 2. Protocol rond het centraal inschrijvingsregister - datamigratie (pdf)
 3. Protocol rond het centraal inschrijvingsregister (pdf)
 4. Protocol rond huurwoningen en huurders (pdf)