Ik heb sociaal gekocht

 

Sociale woning

 

Als sociale huisvestingsmaatschappij willen we woonzekerheid bieden aan mensen met een bescheiden inkomen. Als je destijds een sociale woning bij ons hebt gekocht, dan betekent dit dat je dit hebt kunnen doen aan een aantrekkelijke prijs. In ruil daarvoor vragen we jou om je woning minstens 20 jaar te bewonen.

 

Deze termijn van twintig jaar start vanaf het moment waarop je jouw aankoopakte ondertekent. Je mag je woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

 

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van twintig jaar, dan moet één van jouw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

 

Leven jij of een van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan Woonpunt Zennevallei twee zaken doen: een schadevergoeding eisen of beslissen om de koopwoning opnieuw te kopen (wederinkoop).

 

(1) Een schadevergoeding eisen

WPZ kan een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze vergoeding staat in jouw verkoopakte. Hoe sneller je je woning verkoopt, hoe hoger dit bedrag zal zijn.

 

(2) De woning wederinkopen

WPZ kan ervoor kiezen om de woning terug in te kopen. De voorwaarden waaronder wij de woning kunnen wederinkopen staan in jouw verkoopakte.

 

De prijs die wij jou moeten betalen is gelijk aan de som van:

  • De geïndexeerde verkoopprijs.
  • De gemaakte kosten van de koop, zoals de aktekosten, BTW, …
  • De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover die niet werden uitgevoerd in strijd met de regelgeving. Het moet gaan om werken aan bestaande constructies. Werken die de oprichting van nieuwe constructies inhouden (uitbreidingswerken) zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een veranda, vallen hierbuiten.

 

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.

 

 

Sociale bouwgrond

 

Je bent als koper van een sociale bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichting) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

 

Bouwverplichting

Je moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je jouw aankoopakte ondertekend hebt..

 

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.

 

Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaal je een schadevergoeding aan Woonpunt Zennevallei. Je betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat je jouw aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. Je betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

 

Naleven bouwvolumenormen

Je moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumes.

 

Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

 

Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

 

Je bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij een kopie van de omgevingsvergunning en van het bijbehorende dossier. Je bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de vergunning goedgekeurd werd. Deze documenten moeten tonen dat de volumenormen nageleefd werden.

 

Je betaalt Woonpunt Zennevallei een schadevergoeding als je deze verplichtingen niet naleeft.

 

Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

 

Bewoningsplicht

Je moet zelf tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam.

 

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van jouw erfgenamen, net zoals bij een sociale koopwoning, de verplichtingen verder naleven.

 

Leven jij of een van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan Woonpunt Zennevallei een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.