Privacy beleid en gebruiksvoorwaarden

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Woonpunt Zennevallei geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Woonpunt Zennevallei.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Privacy beleid

Woonpunt Zennevallei (WPZ) hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy. Hieronder kan je lezen wat ons beleid is omtrent het verzamelen van gegevens en gebruik. Je komt te weten waarom we die verzamelen en hoe jij je rechten kan uitoefenen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Als je zit met vragen of bezorgdheden omtrent jouw gegevens, dan kan je ons contacteren via het e-mailadres  avg@wpz.be

WPZ werkt voor haar gegevensbescherming samen met DATACAN en meerbepaald Herwig Callebaut (functionaris gegevensbescherming).

Welke gegevens verwerken we?

Woonpunt Zennevallei verzamelt

·  Persoonsgegevens: zoals je e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer.

·  Anonieme demografische informatie, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

·  Informatie over de hardware en software van jouw computer, zoals je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen.

Het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Woonpunt Zennevallei verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om:

· De efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders of kopers mogelijk te maken, om de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

· Je vragen te beantwoorden en gevraagde diensten te leveren.

· De Woonpunt Zennevallei Website te beheren en statistieken te genereren over het gebruik van de website.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Wat zijn jouw rechten? 

1)      Recht op inzage (artikel 15 AVG )

Je hebt te allen tijde recht op het inzien van je gegevens.

2)      Recht op rectificatie van de gegevens (artikel 16 AVG)

Je hebt recht om jouw onjuiste persoonsgegevens te wijzigen en eventueel aan te vullen.

3)      Recht op wissen van de gegevens (artikel 17 AVG)

Je hebt het recht om als het ware “vergeten” te worden. Dit kan bijvoorbeeld als wij je gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

4)      Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om minder gegevens te laten verwerken dan gevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je ons laat weten dat je verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn.

5)      Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om je digitale persoonsgegevens over te dragen. Wij kunnen op aanvraag jouw gegevens doorsturen naar een andere organisatie die dezelfde soort dienst als wij aanbieden. (Een andere sociale huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld)

6)      Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. We stoppen de verwerking op aanvraag tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

7)      Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. (artikel 22 AVG)

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Zo kunnen zij kredietaanvragen automatisch weigeren zonder menselijke tussenkomst. Uw recht is dan om een menselijke blik te vragen bij besluiten die over u gaan. Bij WPZ wordt echter elke kandidatuur persoonlijk beoordeeld.

 Vind hier de AVG-wetgeving terug.