Kan ik huren

 

Een sociale woning huren is niet voor iedereen weggelegd. Enkel wie voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking.

Welke voorwaarden?

Er is een inkomensvoorwaarde en daarnaast mag u geen woning in eigendom of vruchtgebruik hebben.

Vanaf 01/01/2019 gelden in het algemeen de volgende inkomensvoorwaarden. Het geïndexeerde netto belastbaar gezinsinkomen bedroeg op basis van inkomen 2016 niet meer dan:

Voor een alleenstaande

24.852,00 EURO

Voor een alleenstaande gehandicapte              

   26.934,00  EURO

Voor al de anderen (gehuwd/samenwonend/éénhouder)

37.276,00  EURO

+ 2.084,00 EURO per persoon ten laste

Hoe?

Om kans te maken op een sociale woning, schrijft u zich eerst in als kandidaat-huurder bij Woonpunt Zennevallei. Op de volgende bladzijden geven we zoveel mogelijk informatie. Maar sowieso zal u een afspraak moeten maken om persoonlijk langs te komen op kantoor om uw kandidatuur te vervolledigen.

terug naar boven


Hoe schrijf ik me in?

U start best met een aanvraag tot inschrijving, via een aanvraagformulier. Dat aanvraagformulier kan u bekomen door op de link te klikken hieronder of afhalen bij ons , Molenborre 26/01 te 1500 Halle.

Het is van belang dat u dit formulier persoonlijk binnenbrengt.

Dit kan enkel op afspraak (info@wpz.be of 02/363.10.50)

Op die manier kunnen wij meteen nakijken of er niets ontbreekt en kunnen we u de nodige informatie bezorgen in functie van uw concrete situatie.

Inschrijven kan als:

 • u meerderjarig bent, (een beperkte groep minderjarigen kan onder bepaalde voorwaarden ook inschrijven)
 • u ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister en het gezinsinkomen een bepaald bedrag niet te boven gaat

Vanaf 01/01/2019 geldt in het algemeen dat het geïndexeerde netto belastbaar gezinsinkomen op basis van inkomen 2016 niet meer bedroeg dan:

voor een alleenstaande

24.852,00 EURO

voor een alleenstaande gehandicapte

26.934,00 EURO

voor al de anderen (gehuwd/samenwonend/éénouder)

37.276,00 EURO

+ 2.084,00 Euro per persoon ten laste

Neem hoe dan ook in volgende gevallen eerst contact met ons op:

 • In 2016 was er totaal geen inkomen.
 • Het geïndexeerde gezinsinkomen van 2016 valt boven de grens, maar op dit ogenblik is uw inkomen veel lager.
 • In uw gezin zijn er ook reeds kinderen met een eigen inkomen, of er wonen nog andere personen (broer, zus, ouders,...) bij u in.

Wij zullen u dan concreet uitleggen, wat de mogelijkheden zijn en welke documenten u ons moet bezorgen.
Tevens mag u, enkel in geval van de reglementair bepaalde uitzonderingen, geen eigendom hebben.


In bepaalde clusters kan men kiezen voor woongelegenheden waarvoor een erkenning van Vlabinvest noodzakelijk is. Hiervoor dienen bijkomende formaliteiten vervuld. Het is noodzakelijk om daarvoor een afspraak te maken op 02/363.10.50 of via info@wpz.be.

Is de aanvraag volledig en blijkt daaruit dat u aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt uw kandidatuur ingeschreven. U ontvangt dan een inschrijvingsbewijs met een overzicht van de clusters waarvoor u bent ingeschreven. U kan dan ook elke donderdagvoormiddag van 9 tot 11 uur het beknopt register waarin alle kandidaten vermeld staan, inzien. Tenminste om de twee jaar actualiseren wij het register. Dit betekent concreet dat u een brief en actualisatieformulier zal ontvangen om  

 • de kandidaatstelling te bevestigen en 
 • ons alle documenten te bezorgen die aantonen dat u nog steeds aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

De huurprijs hangt af van uw inkomen en kan dus veel lager liggen dan de prijzen die u elders moet betalen als huurprijs.

Ook aan deze medaille zit een keerzijde. Het voordeel van de lagere huurprijs komt met het nadeel van de (administratieve) verplichtingen.

Het spreekt voor zich dat u ons ten alle tijde de huurprijs volledige en stipt moet betalen. U kan maar sociaal huren zolang u en uw buren hun huur blijven betalen.

Daarnaast dient u op eenvoudig verzoek, alle nodige documenten moet bezorgen die ons toelaten:

 • Om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Te onderzoeken of u aanspraak kan maken op één van de voorrangsregels die gelden bij de toewijzing.
 • Om een aan de gezinssamenstelling aangepaste woning toe te wijzen.

Deze controle is nodig om misbruik te vermijden. Op die manier kunnen we voor u een sociale huurprijs en woonzekerheid garanderen. Dit werkt echter enkel zolang de regels nageleefd blijven.

Om diezelfde reden moet u spontaan en onmiddellijk elke adreswijziging en / of wijziging van de gezinssamenstelling schriftelijk meedelen. Indien we deze gegevens zelf aan u moeten vragen, bent u eigenlijk al te kort geschoten.

Bij de actualisatie van het register ( = tenminste om de 2 jaar) moet u binnen de gestelde termijnen antwoorden en ons ook dan alle opgevraagde formulieren bezorgen, zoniet zal uw kandidaatstelling geschrapt worden.

Indien u helemaal niet reageert bij een aanbod van een woning, komt dit neer op een weigering. Dit blijft niet zonder gevolgen want uw kandidatuur wordt geschrapt indien u tweemaal weigert.

Indien bij een actualisatie of een toewijzing van een woning de brief onbestelbaar terugkeert, wordt de kandidatuur in de gevallen voorzien in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse regering geschrapt

Indien zou blijken dat u door onjuiste of onvolledige verklaringen een woning kreeg toegewezen of andere voordelen hebt genoten, dan zullen wij genoodzaakt zijn om de voorziene sancties toe te passen ( verbreking van de huurovereenkomst en opleggen van een boete).

Kortom, sociaal mogen huren is niet vrijblijvend.

 

Inschrijvingsformulier 2019 deel A

Inschrijvingsformulier 2019 deel B

Infobrochure

Info - Addendum

Wijziging sociaal huurstelsel taalkennis vanaf 01/11/2017

Verklaring op eer

Formulier co-ouderschap / bezoekrecht

Privacy & gegevensbescherming sociaal huren

 

 

 

Schrapping

In bepaalde gevallen mag een verhuurder een kandidatuur uit het register schrappen, in andere gevallen moet hij dit zelfs doen.

A. In volgende gevallen wordt een kandidatuur automatisch geschrapt:

1. Als de kandidaat-huurder een woning die hem aangeboden wordt heeft aanvaard;

2. Als blijkt dat de kandidaat - huurder niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden;

3. Als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat - huurder wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat - huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

4. Als de kandidaat - huurder werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of gegevens die door hem te kwader trouw werden gegeven;

5. Als de kandidaat - huurder daar schriftelijk om verzoekt;

6. Bij de tweede weigeringen of bij het tweemaal niet - reageren door de kandidaat - huurder wanneer hem een woning wordt aangeboden die voldoet aan zijn keuze inzake ligging, type en maximale huurprijs, op voorwaarde dat de kandidaat - huurder telkens een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen kreeg om te reageren (vanaf de postdatum van het aanbod). Na een eerste weigering of een niet-reactie moet de verhuurder de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een tweede keer een schrapping volgt. Enkel bij ernstige redenen kan de verhuurder alsnog beslissen om de kandidaat toch niet te schrappen na een tweede weigering of niet - reageren.

7. Als de kandidaat- huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en herinneringsbrief bij actualisering van het register, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de herinneringsbrief.

De kandidaat - huurder wordt door de verhuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping.

B. De verhuurder kan beslissen om over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning op voorwaarde dat deze brief is verzonden naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden.

 

terug naar boven

Toewijzingsregels

Kan je voorrang genieten?

Tussen alle kandidaten die samen met jou, door hun gezinssamenstelling aanspraak kunnen maken op een woongelegenheid, moeten wij achtereenvolgens voorrang verlenen aan de kandidaat - huurder:

1. Of een van zijn gezinsleden met een bepaalde handicap of die minstens 55 jaar oud is, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van personen met een handicap;

1bis De kandidaten die met toepassing van artikel 30, vierde lid, ( KBSH 12/10/2007) in het gelijk gesteld zijn;

2. Die door de cvba Woonpnunt Zennevallei opnieuw moet worden gehuisvest of die, na opnieuw te zijn gehuisvest, wil verhuizen naar een aan de rationele bezetting aangepaste woning die gerealiseerd is in uitvoering van het sociaal woonproject dat aan de oorsprong ligt van zijn herhuisvesting, of naar een andere, aan de rationele bezetting aangepaste woning die tot het patrimonium van de verhuurder behoort. Voor de huurder van een sociale woning, die opnieuw gehuisvest wordt, geldt artikel 3 § 1, eerste lid, 2º;

3. Die huurder is van een sociale woongelegenheid van cvba Woonpunt Zennevallei welke niet voldoet aan de rationele bezetting en die wenst te verhuizen naar een sociale woning die wel aan de rationele bezetting voldoet; als de huurder zijn verplichtingen als kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10,5de en 6de lid, bij zijn initiële inschrijving is nagekomen. In geval van deze voorrang, geldt de inkomensvoorwaarde niet, alsook niet de voorwaarde inzake taalbereidheid of inburgering.

4. Bij gezinshereniging onder zeer strikte voorwaarden.

5. Bepaalde categorieën opgesomd in de Vlaamse Wooncode die vervolgens voorrang krijgen, dit geldt onder meer voor een kandidaat die bewoner is van:

a) Een ruimte die niet bestemd is voor wonen overeenkomstig de Vlaamse Wooncode

b) Een volgens de Nieuwe Gemeentewet onbewoonbaar verklaarde woning, waarvan de ontruiming noodzakelijk is;

c) Een volgens de Vlaamse Wooncode, onderzocht in het kader van de advisering door de gewestelijk ambtenaar en daarna onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning, ingevolge specifiek omschreven problemen

d) Een woning die hij bewoonde op de datum waarop er een onteigeningsbesluit wordt getroffen voor deze woning;

Voor een zelfde woning of verblijf kunnen deze voorrangsregels slechts éénmaal worden toegepast.

6. Die een ontvoogde minderjarige persoon is of een persoon die met toepassing van het decreet van 07/03/2008 inzake bijzondere jeugdbijstand zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

Indien u een woning weigert, die bij u gezinskenmerken past, kan u geen aanspraak meer maken op de voorrang, zoals verwoord in punt 5a, be en c

terug naar boven

Huurprijs

Huurprijs berekend op welke inkomsten?

De huurprijs wordt berekend op basis van het geïndexeerde inkomen van 3 jaar terug ( dus concreet voor de huurberekening van 2019 nemen we het geïndexeerde inkomen 2016 en zo verder)

In principe (er zijn altijd uitzonderingen, maar deze worden u elk jaar schriftelijk meegedeeld) moet u jaarlijks geen aanslagbiljet overmaken.

De inkomstengegevens worden door onze diensten zelf opgevraagd aan de bevoegde instanties.

Wat als uw inkomen nu veel minder is:

Als het huidig inkomen van het gezin gedurende een periode van 3 maanden 20% gedaald is ten opzichte van het geïndexeerde inkomen van 3 jaar terug, kan de berekening gedaan worden op basis van het huidig inkomen. U dient dit op eigen initiatief te signaleren aan onze diensten en ons de nodige bewijsstukken over te maken.

De berekeningsfiche:

Op basis van de inkomsten van het referentiejaar en na aftrek van een gezinskorting (personen ten laste) krijgt u een voorlopige waardeberekening.

Je zal opmerken dat:

 • De te betalen huur wordt momenteel begrensd tot 1/55ste van het inkomen. Dit wil zeggen dat je nooit meer kan betalen dan 1/55ste van het inkomen
 • De te betalen huur wordt begrensd tot de helft van de referentiehuurprijs: Je kan dus nooit minder betalen dan de helft van de referentiehuurprijs
 • De te betalen huur is ook nooit hoger dan de maximale huurwaarde

De voorlopige huur wordt getoetst aan die begrenzingen en dan krijg je de aangepaste huur.

Hierbovenop komen de huurlasten, zoals o.a. kosten voor onderhoud centrale verwarming, groenonderhoud,....

Hoe betaal je maandelijks correct de huishuur?

Bij het in ontvangst nemen van de sleutels krijg je de definitieve berekeningsfiche, alsook een formulier met vermelding van het rekeningnummer en het OGM nummer dat moet gebruikt worden bij elke betaling. In de mededeling enkel dit OGM-nummer gebruiken en geen andere vermeldingen bijzetten!

Best ga je daarmee naar de bank en geef je een permanente opdracht.

Deze permanente opdracht moet wel elk jaar eind december gewijzigd worden, gezien er elk jaar in janurai een nieuwe huurprijsberekening is.

De huur moet betaald worden voor de tiende van elk maand

Wat zijn personen te laste voor de berekening of m.a.w. wanneer krijg je een gezinskorting?

Recht op vermindering (in 2019: 19 Euro/persoon - bedrag jaarlijks geïndexeerd)

 • Voor kinderen onder de 18 jaar die bij u gedomicilieerd zijn
 • Voor kinderen, boven de 18jaar, die bij u gedomicilieerd zijn en waarvoor er kinderbijslag wordt uitbetaald ( de gegevens van de kinderbijslag vragen wij zelf op)

U moet ons laten weten wanneer het recht op kinderbijslag voor één van uw kinderen stopt.

(Dit heeft immers gevolgen voor de huurprijsberekening)

 • Voor alle personen die erkend zijn als 66% invalide ( u moet ons de nodige attesten overmaken)

Recht op de halve korting:

 • Voor de kinderen, die niet bij u gedomicilieerd zijn, onder 18 jaar of boven de 18 jaar + kinderbijslaggerechtigd en na overhandiging aan onze diensten van een attest door vader/moeder waar het kind is gedomicilieerd, die verklaart dat hij/zij niet in een sociale woning woont + vermelding van het rijksregisternummer + de toelating dat wij de controle mogen doen bij de kruispuntbank.

Wat als je je huur niet kan betalen?

De huur moet stipt voor de 10de van elke maand betaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan je ons bij betalingsmoeilijkheden contacteren voor een afbetalingsplan.

Bij ernstige financiële problemen verwijzen we u graag door naar een begeleidende instantie, zoals het OCMW,CAW,...

Indien de huurachterstal blijft aanslapen en/of indien het afgesproken afbetalingsplan niet gevolgd wordt, zal uw dossier onmiddellijk doorgegeven worden voor de vrederechter. Er zullen u dan bijkomend gerechtskosten aangerekend worden.

Deze kosten kunnen in sommige gevallen oplopen tot meer dan 1000 Euro.

Woonpunt Zennevallei vraagt aan de vrederechter een verbreking van de huurovereenkomst in geval je niet betaalt of het afbetalingsplan niet volgt.

Indien je niet naar de zitting van de vrederechter bent geweest of indien je na de uitspraak door de vrederechter nog steeds niet (af)betaalt zoals werd overeengekomen, zal aan de deurwaarder gevraagd worden om het vonnis te betekenen en het uit te voeren.

Concreet wil dit zeggen dat je de woning zal moeten verlaten: Ofwel vrijwillig, ofwel met behulp van de deurwaarder.

Ook hier zullen bijkomende deurwaarderskosten aangerekend worden.

terug naar boven

Huren garage en parkeerplaatsen

Hebt u interesse in het huren van een parkeerplaats of een garage voor een aantrekkelijke prijs?

Dat kan, wij hebben namelijk verscheidene parkeerplaatsen en garage in volgende gemeenten:

 

Parkeerplaatsen: Melkerijstraat Halle, Molenborre Halle, T' Parkske Halle, Vogelweelde Halle, Reinaertweg Halle, Windmoleken Halle, Wijk Watertoren Buizingen, Grote Kapel Alsemberg,  Kerkstraat Dworp, Wilgenhofpark Sint-Pieters-Leeuw

Garages: Seizoenswijk Sint-Pieters-Leeuw, Vredeswijk Lembeek, Merellaan Sint-Genesius-Rode

Wat te doen ?

Eerst en vooral moet u een aanvraagformulier invullen, een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen en een kopie van de identiteitskaart kunnen voorleggen.

Deze documenten stuurt u naar Molenborre 26/01, 1500 Halle of mailt u naar info@wpz.be Daarna contacteren we u voor de verdere afhandeling.

Aanvraagformulier

terug naar boven

Actualisering

De inschrijvingsregisters worden minstens elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. 

De verhuurder verzendt de brief bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning, naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden.

( de wijze van actualisering is uitgewerkt in het MB van 30.07.2008) 

( schrapping bij actualisatie: hoofdstuk Schrapping punt 7

terug naar boven

Huurreglement

Reglement van inwendige orde

A. Verbodsbepalingen

B. Plichten van de huurder

C. Lasten van de huurder

D. Verantwoordelijkheid i.v.m. schade

E. Wonen in appartementsgebouw

F. Wat doet Woonpunt Zennevallei

G. Niet naleven van huurreglement

H. Wat bij wijzigingen van huurreglement

Dit reglement in onderdeel van de huurovereenkomst

A.Verbodsbepalingen

Het is de huurder formeel verboden het gehuurde goed voor andere doeleinden dan de bewoning aan te wenden. Elke inbreuk op deze clausule geeft anleiding tot de verbreking van rechtswege van onderhavige overeenkomst. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden:

A) Welke verandering ook aan het gehuurde goed en zijn aanhorigheden aan te brengen: bomen en struiken uit de tuinen of tuintjes te verwijderen en er hoogstammige bomen te planten.
Elke verandering door de huurder aangebracht, blijft wanneer hij het huis verlaat, uitsluitend eigendom van de vennootschap en dit zonder enige vergoeding. De vennootschap heeft het recht alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en dit ten laste van de huurder.

B) Uithangborden, reclame, of plakkaten uit te hangen, krammen en nagels te slaan in de deuren of het houtwerk en om het even welke bekleding weg te nemen. De kosten die voortkomen uit de noodzakelijke herstellingen, zullen door de huurder worden gedragen.

C) Werken uit te voeren die de vloeren of de gevels beschadigen met inbegrip van gelijk welke doorboring.

D) Bijgebouwen nabij het huis of in de tuin op te richten zoals kippen-, konijnenhokken, duiventillen, enz.

E) Dieren te houden, zoals honden, katten, duiven, kippen ,konijnen, apen, enz. Die het gehuurde goed beschadigen of die aanleiding geven tot klachten van de buren. In appartementen die niet over een tuin beschikken is het gelet op de aard van het goed verboden dergelijke dieren te houden. Het verbod geldt niet kleine dieren zoals vissen en vogels die steeds in een aquarium of kooi zitten. Het houden van meer huisdieren of grotere huisdieren dan de draagkracht van de woning of het pand toelaten wordt in elk geval niet toegestaan.

F) Handel of nijverheid in huis te drijven, een wasserij, kantoor, magazijn, enzo in te richten.

G) De kelder; garage of bijgebouwen als woon- of slaapgelegenheid te gebruiken

H) Linnen aan de vensters of langs de gevels te drogen te hangen; vloermatten, tapijten enz. door de vensters uit te schudden.

I) Ontvlambare stoffen in de woning te bewaren of te gebruiken, zoals benzine, stookolie, butaangas, enz.

J) In woningen die uitgerust zijn met verwarming andere verwarmingstoestellen te plaatsen of te gebruiken dan deze die onder toezicht van de verhuurder zijn geïstalleerd met uitzondering van gesloten elektrische convectoren louterbestemd voor occasionele bijverwarming met een vermogen van maximaal 1500 watt.

K) Vuilnis, afval of welke daar niet toe bestemde vloeistoffen of materialen, in het WC, de afvoerleidingen, de tuin of om het even waar buiten het gebouw, te werpen of uit te gieten.

L) De wandelwegen te berijden met om het even welk gemotoriseerd voertuig.

M) Zelf of door leden van zijn gezin tot wanordelijkheden aanleiding te geven, storende muziek of nachtlawaai te veroorzaken, die de orde, de goede buurschap en de rust in de ijk of het gebouw zouden verstoren.

N) Op gelijk welke wijze antennes, satellietschotels, wasdraden of dergelijke aan de gevels, op de daken of aan de terrassen te bevestigen.

B. Plichten van de huurder

Gedurende de ganse duur van het contract zal de huurder ertoe gehouden zijn het gehuurde goed te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader.
Overeenkomstig te bepalingen van artikel 1754 B.W. is de huurder ertoe verplicht:

1. Regelmatig de sterfputten, de reukafsnijders, de regenwaterputten te reinigen, de WC’s speciaal te onderhouden om verstoppingen te vermijden.

2. De waterleidingen tegen vorst te beschutten, schade veroorzaakt door vorst of verstopping van de afvoerleidingen is ten laste van de huurder.

3. De grondbekledingen te onderhouden met aangepaste producten. Indrukken veroorzaakt door o.m. meubels en/of naaldhakken en het barsten en scheuren van marmeren vloeren, linoleum en vinyl vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die zal instaan voor vervanging. Onder de poten van zware meubels moeten vloerbeschermers geplaatst worden

4. De plafonds, wandbekledingen en het houtwerk binnenin te onderhouden volgens de regels van de kunst. Plinten die van muur losgekomen zijn, vast te hechten, beschadigde delen geheel of indien noodzakelijk, volledig te vervangen.

5. Gebroken ruiten zijn ten laste van de huurder.

6. Er over te waken dat het mechanisme van de rolluiken niet blokkeren door onjuist gebruik en zo nodig, de singels en de riemen te vervangen.

7. De electrische installatie met gebruiksklare leidingen in haar oorspronkelijke staat te houden, de schakelaars, de stopcontacten en stekkers, gesmolten zekeringen te vervangen. Kortsluitingen te laten herstellen. Geen enkele wijziging aan electriciteit mag uitgevoerd worden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder dient er over te waken dat de aangesloten apparaten geschikt zijn voor de leidingen waarop zij zijn aangesloten en elektriciteitsleidingen niet over te belasten.

8. De tuinen die van het gehuurde goed deel uitmaken te onderhouden en de hagen en bomen periodiek te snoeien. De tuin bij vertrek terug te geven zoals die zich naargelang het seizoen dient te bevinden.

9. Zonder vergoeding en zonder en zonder zich te laten voorstaan op art. 1724 van het B.w. alle herstellings-en verbeteringswerken te laten uitvoeren die de verhuurder nodig en nuttig zou achten ter bewaring of verbetering van het gehuurde goed, welke ook de aard en de duur van die werken mogen zijn.

10. De erfdienstbaarheden van welke aard ook, die ten laste van het gehuurde goed gevestigd zijn, te eerbiedigen.

11. Indien een lift ter beschikking aan de huurder is, dienen zij de voorschriften te eerbiedigen betreffende het laadvermogen, op straffe van verantwoordelijk gesteld te worden voor de nadelige gevolgen van de niet naleving van deze voorschriften.
In geval van defect zal de verhuurder de herstelling zo vlug mogelijk laten uitvoeren, zonder dat de huurders enige schadevergoeding zullen mogen eisen wegens derving van genot.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de ongevallen of voor de schade die zou kunnen veroorzaakt worden aan personen of goederen door het gebruik van de lift. Door dit gebruik verbinden de huurders niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook deze van alle personen die bij hen wonen of hun bezoek brengen. In dit geval zullen zij verantwoordelijkheid moeten dragen voorzien bij artikels 1382 en 1384 B.W. De lift mag niet gebruikt worden voor de verhuizing. Zij mag enkel gebruikt worden volgens de reglementaire en wettelijke bepalingen inzake personen. Kinderen beneden de 15 jaar mogen de lift niet alleen gebruiken.

12. Elke schade veroorzaakt aan trapzalen, kelders, buitengevels, daken, buitenschrijnwerk, glaswerk, bezetting, elektriciteit, aanplantingen en andere posten van gemeenschappelijke aard of gebruik, valt ten laste van de huurders, tenzij kan bewezen worden wie de schade veroorzaakt heeft. Bij gebrek aan degelijk bewijs zullen de kosten collectief gedragen worden door de bewoners van dezelfde trapzaal, dezelfde vleugel van het gebouw, of hetzelfde complex. Vrijwillige schade kan gerechtelijk vervolgd worden.

C. De verhurende vennootschap draagt, mits eventueel verhaal tegen de huurder, enkel de kosten van de grote herstellingen. Alle andere zogenaamde huurherstellingen zijn ten laste van de huurder: zoals beschadigingen van de schilderwerken, binnen bepleisteringen, ruiten, deuren, vensters, dakvensters, enzo., van het ijzer-en koperwerk, van water- en gasbuizen, riolen, pompen, sanitaire-, elektrische- en gasinstallaties, en zo verder. Op het gebied van belastingen in enkel de grondbelasting ( hoofdsom en opcentiemen) ten laste van de vennootschap. De kosten van verbruik van water en elektriciteit, gas en alle andere diensten, alsmede de huur van de meters, zijn ten laste van de huurder.

D. De huurder ontslaat de verhuurder van alle verantwoordelijkheid voor schade, diefstal, enz. die een geparkeerd voertuig in een parking of garage zou kunnen ondergaan.

E. De huurder die in een appartementsgebouw woont verbindt er zich daarenboven toe:

1. Geen voorwerpen te plaatsen in gangen, op trappen of waar ook buiten de verhuurde plaatsen en ook niet langer dan nodig te vertoeven in inkomhallen, trapzalen of gangen.

2. De verhuurder vertrekken niet aan te wenden voor drankslijterij: drank, zelfs alcoholvrije, mag onder geen enkele vorm verkocht worden.

3. Geen bloempotten, noch-bakken, planten enz. buiten op de vensterdorpels te plaatsen zonder ze stevig vast te maken.

4. Geen antennes te doen aanbrengen op daken, terassen, gevels.

F. De verhuurder behoudt zich het recht teneinde de goede gang van zaken in het gebouw te verzekeren, de bepalingen van het

huurcontract aan te vullen, te verbeteren of te wijzigen en een huisreglement uit te vaardigen, en de huurder neemt van nu af de verbintenis zich te onderwerpen aan bedoelde aanvullingen, verbeteringen, wijzigingen aan huurcontract en huisreglement, zolang hij de huur niet heeft opgezegd. te allen tijde zal de huurder zich onderwerpen aan de onderrichtingen die mondeling of schriftelijk door de vertegenwoordiger van de verhuurder worden gegeven.

G. Ingeval de huurder, zijn gezinsleden of samenwonenden, de bepalingen van dit reglement van inwendige orde niet naleven, kan de verhuurder een einde stellen aan de verhuring.

H. De huurder aanvaardt elke wijziging die de verhuurder wanneer dan ook aan dit reglement aanbrengt.

SHM's in de regio

Onderstaande sociale huisvestingsmaatschappijen zijn eveneens actief in de regio :

 • Providentia - Brusselsesteenweg 191 te 1730 Asse - T 02/542.72.43
 • Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - Bezemstraat, 83a te 1600 St. Pieters Leeuw - T 02/371.03.30
 • Elk zijn huis - Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren - T 02/766.01.70 

Voor een uitgebreide lijst van SHM's in Vlaanderen, verwijzen wij u graag door naar de VMSW.

terug naar boven