Huurreglement

Reglement van inwendige orde

A.Verbodsbepalingen

B. Plichten van de huurder

C. Lasten van de huurder

D. Verantwoordelijkheid i.v.m schade

E. Wonen in appartementsgebouw

F. Wat doet Woonpunt Zennevallei

G. Niet naleven van huurreglement

H. Wat bij wijzigingen van huurreglement

Dit reglement in onderdeel van de huurovereenkomst

A.Verbodsbepalingen

Het is de huurder formeel verboden het gehuurde goed voor andere doeleinden dan de bewoning aan te wenden. Elke inbreuk op deze clausule geeft anleiding tot de verbreking van rechtswege van onderhavige overeenkomst. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden:

A) Welke verandering ook aan het gehuurde goed en zijn aanhorigheden aan te brengen: bomen en struiken uit de tuinen of tuintjes te verwijderen en er hoogstammige bomen te planten.
Elke verandering door de huurder aangebracht, blijft wanneer hij het huis verlaat, het uitsluitend eigendom van de vennootschap en dit zonder vergoeding. De vennootschap heeft het recht de plaatsen in hun oorspronkelijke staat te herstellen en kosten van de huurder.

B) Uithangborden, reclame, of plakkaten uit te hangen, krammen en nagels te slaan in de deuren en het houtwerk, om het even welke bekleding weg te nemen. De kosten die voortspruiten uit de noodzakelijke herstellingen, zullen door de huurder worden gedragen.

C) Werken uit te voeren die de vloeren of de gevels beschadigen met in begrip van gelijk welke doorboring.

D) Bijgebouwen nabij het huis of in de tuin op te richten zoals kippen-, konijnenhokken, duiventillen, enz.

E) Dieren te houden, zoals honden, katten, duiven, kippen ,konijnen, apen, enz. Die het gehuurde goed beschadigen of die aanleiding geven tot klachten van de buren. In appartementen die niet over een tuin beschikken is het gelet op de aard van het goed verboden a fortiori dergelijke dieren te houden. Wie op 1 januari 2008 dergelijke dieren houdt in een appartement dient dit onmiddellijk te melden aan de maatschappij. Bij de melding wordt de naam, een foto en de leeftijd van het dier gemeld. Deze gemelde dieren morgen voorzover er geen aanleiding is tot schade of klachten gehouden worden tot hun verwijdering. Maar onder geen beding mag dit huisdier worden vervangen of een nieuw huisdier in huisgenomen. Het verbod geldt niet kleine dieren zoals vissen en vogels die steeds in een aquarium of kooi verblijven. Het houden van meer huisdieren of grotere huisdieren dan de draagkracht van de woning of het pand toelaten wordt in elk geval niet toe gestaan.

F) Handel of nijverheid in huis te drijven, een wasserij, kantoor, magazijn, enzo in te richten.

G) De kelder; garage of bijgebouwen als woon- of slaapgelegenheid te gebruiken

H) Linnen aan de vensters of langs de gevels te drogen te hangen; vloermatten, tapijten enz. door de vensters uit te schudden.

I) Ontvlambare stoffen in de woning te bewaren of te gebruiken, zoals benzine, stookolie, butaangas, enz.

J) In woningen die uitgerust zijn met verwarming andere verwarmingstoestellen te plaatsen of te gebruiken dan deze die onder toezicht van de verhuurder zijn geïstalleerd met uitzondering van gesloten elektrische convectoren louterbestemd voor occasionele bijverwarming met een vermogen van maximaal 1500 watt.

K) Vuilnis, afval of welke daar niet toe bestemde vloeistoffen of materialen, in het WC, de afvoerleidingen, de tuin of om het even waar buiten het gebouw, te werpen of uit te gieten.

L) De wandelwegen te berijden met om het even welk gemotoriseerd voertuig.

M) Zelf of door leden van zijn gezin tot wanordelijkheden aanleiding te geven, storende muziek of nachtlawaai te veroorzaken, die de orde, de goede buurschap en de rust in de ijk of het gebouw zouden verstoren.

N) Op gelijk welke wijze antennes, satellietschotels, wasdraden of dergelijke aan de gevels, op de daken of aan de terrassen te bevestigen.

B. Plichten van de huurder

Gedurende de ganse duur van het contract zal de huurder ertoe gehouden zijn het gehuurde goed te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader.
Overeenkomstig te bepalingen van artikel 1754 B.W. is de huurder ertoe verplicht:

1. Regelmatig de sterfputten, de reukafsnijders, de regenwaterputten te reinigen, de WC’s speciaal te onderhouden om verstoppingen te vermijden.

2. De waterleidingen tegen vorst te beschutten schade veroorzaakt door vorst of verstopping van de afvoerleidingen is ten laste van de huurder.

3. De grondbekledingen te onderhouden met aangepaste producten. Indrukken veroorzaakt door o.m. meubels en/of naaldhakken en het barsten en scheuren van marmeren vloeren, linoleum en vinyl vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, die zal instaan voor vervanging. Onder de poten van zware meubels moeten vloerbeschermers geplaatst worden

4. De plafonds, wandebekledingen en het houtwerk binnenin te onderhouden volgens de regels van de kunst. Plinten die van muur losgekomen zijn, vast te hechten, beschadigde delen geheel of indien noodzakelijk, volledig te vervangen.

5. Gebroken ruiten op zijn kosten vervangen.

6. Er over te waken dat de machanismen van de rolluiken niet blokkeren door onjuist gebruik en zo nodig, de singels en de riemen te vervagen.

7. De electrische installatie met gebruiksklare leidingen in haar oorspronkelijke staat te houden, de schakelaars, de stopcontacten en stekkers, gesmolten zekeringen te vervangen. Kortsluitingen te laten herstellen. Geen enkele wijziging mag uitgevoerd worden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder. Alle door de huurder gebruikte elektrische apparaten moeten ontsoord worden. De huurder dient er over te waken dat de aangesloten apparaten geschikt zijn voor de leidingen waarop zij zijn aangesloten en elektriciteitsleidingen niet over te belasten.

8. De tuinen die van het gehuurde goed deel uitmaken te onderhouden en de hagen en bomen periodiek te snoeien. De tuin bij vertrek terug te geven zoals die zich naargelang het seizoen dient te bevinden.

9. Zonder vergoeding en zonder en zonder zich te laten voorstaan op art. 1724 van het B.w. alle herstellings-en verbeteringswerken te laten uitvoeren die de verhuurder nodig en nuttig zou achten ter bewaring of verbetering van het gehuurde goed, welke ook de aard en de duur van die werken mogen zijn.

10. De erfdienstbaarheden van welke aard ook, die ten laste van het gehuurde goed gevestigd zijn, te eerbiedigen.

11. Indien een lift ter beschikking aan de huurder is, dienen zij de voorschriften te eerbiedigen betreffende het laadvermogen, op straffe van verantwoordelijk gesteld te worden voor de nadelige gevolgen van de niet naleving van deze voorschriften.
In geval van defect zal de verhuurder de herstelling zo vlug mogelijk laten uitvoeren, zonder dat de huurders enige schadevergoeding zullen mogen eisen wegens derving van genot.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de ongevallen of voor de schade die zou kunnen veroorzaakt worden aan personen of goederen door het gebruik van de lift. Door dit gebruik verbinden de huurders niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook deze van alle personen die bij hen wonen of hun bezoek brengen. In dit geval zullen zij verantwoordelijkheid moeten dragen voorzien bij artikels 1382 en 1384 B.W. De lift mag niet gebruikt worden voor de verhuizing. Zij mag enkel gebruikt worden volgens de reglementaire en wettelijke bepalingen inzake personen. Kinderen beneden de 15 jaar mogen de lift niet alleen gebruiken.

12. Elke schade veroorzaakt aan trapzalen, galerijen, vuilnisschuiven, kelders, buitengevels, daken, buitenschrijnwerk, glaswerk, bezetting, elektriciteit, aanplantingen en andere posten van gemeenschappelijke aard of gebruik, valt ten laste van de huurders, tenzij kan bewezen worden wie de schade veroorzaakt heeft. Bij gebrek aan degelijk bewijs zullen de kosten collectief gedragen worden door de bewoners van dezelfde trapzaal, dezelfde vleugel van het gebouw, of hetzelfde complex. Vrijwillige schade kan gerechtelijk vervolgd worden.

C. De verhurende vennootschap draagt, mits eventueel verhaal tegen de huurder, enkel de kosten van de grote herstellingen. Alle andere zogenaamde huurherstellingen zijn ten laste van de huurder: zoals beschadigingen van de schilderwerken, binnen bepleisteringen, ruiten, deuren, vensters, dakvensters, enzo., van het ijzer-en koperwerk, van wateren gasbuizen, riolen, pompen, sanitaire-, elektrische- en gasinstallaties enz. Op het gebied van belastingen in enkel de grondbelastinf ( hoofdsom en opcentiemen) ten laste van de venootschap. De kosten van verbruik van water en elektriciteit, gas en alle andere diensten, alsmede de huur van dem eters, zijn ten laste van de hurder.

D. De huurder ontslaat de verhuurder van alle verantwoordelijkheid voor schade, diefstal, enz. die een geparkeerd voertuig in een parking of garage zou kunnen ondergaan.

E. De huurder die in een appartementsgebouw woont verbindt er zich daarenboven toe:

1. Geen voorwerpen te plaatsen in gangen, op trappen of waar ook buiten de verhuurde plaatsen en ook niet langer dan nodig te vertoeven in inkomhallen, trapzalen of gangen.

2. De verhuurder vertrekken niet aan te wenden voor drankslijterij: drank, zelfs alcoholvrije, mag onder geen enkele vorm verkocht worden.

3. Geen bloempotten, noch-bakken, planten enz. buiten op de vensterdorpels te plaatsen zonder ze stevig vast te maken.

4. Geen antennes te doen aanbrengen op daken, terassen, gevels.

F. De verhuurder behoudt zich het recht teneinde de goede gang van zaken in het gebouw te verzekeren, de bepalingen van het

huurcontract aan te vullen, te verbeteren of te wijzigen en een huisreglement uit te vaardigen, en de huurder neemt van nu af de verbintenis zich te onderwerpen aan bedoelde aanvullingen, verbeteringen, wijzigingen aan huurcontract en huisreglement, zolang hij de huur niet heeft opgezegd. te allen tijde zal de huurder zich onderwerpen aan de onderrichtingen die mondeling of schriftelijk door de vertegenwoordiger van de verhuurder worden gegeven.

G. Ingeval de huurder, zijn gezinsleden of samenwonenden, de bepalingen van dit reglement van inwendige orde niet naleven, kan de verhuurder een einde stellen aan de verhuring.

H. De huurder aanvaardt elke wijziging die de verhuurder wanneer dan ook aan dit reglement aanbrengt.

terug naar boven

Onderhoud van de woning/handige tips

Onderhoudslijstje voor de woning

 • Reinig de vloeren met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren.
 • Stofzuig de tapijten.
 • Reinig de spiegels met water en een niet schuren schoonmaakmiddel.
 • Reinig de WC.
 • Poets de tegels in de keuken en de badkamer met water en een gepast schoonmaakmiddel.
 • Zet uw huisvuil buiten
 • Stof de trap af of reinig hem met een zachte schoonmaakmiddel.
 • Maai het gras en verwijder onkruid in de tuin.
 • Vervang de filter van de dampkap.
 • Poets de ramen.
 • Draai de radiatorkranen open en dicht.
 • Reinig de koelkast aan de binnenzijde met water en een gepast schoonmaakmiddel.
 • Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek.
 • Smeer de scharnieren van kasten, deuren en ramen in met smeerolie.
 • Schuur opritten .
 • Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige doek.
 • Was de garagepoort af met water en een schoonmaakmiddel.
 • Smeer de assen van de rolletjes in de geleider van de garagepoort in met smeerolie.
 • Veeg de kelder.
 • Reinig de plinten met een vochtige doek.
 • Reinig de schakelaars met een licht vochtige doek.
 • Reinig de houders van de lampen aan de binnenzijde en buiterzijde met een licht vochtige doek.
 • Reinig snoeren en drukknopen van de bellen met een licht vochtige doek.
 • Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is en verwijder de bladeren met een vuilblik.
 • Verlucht het tuinhuis en veeg de vloer met een harde borstel.

 

 • Reinig drempels en vensterbanken met water en een schuurmiddel.
 • Maak de afvoergaatjes van de ramen vrij.
 • Poets de buitenkant van de rolluiken met water.
 • Reinig de lamellen van het zonnescherm met een licht vochtige doek.
 • Reinig het plafond met water en een schoonmaakmiddel..
 • Was de gordijnen.
 • Ontkalk de kranen en kraantoppen met azijn.
 • Draai kleine afsluitkraantjes aan de WC en de lavabo's open en dicht.
 • Reinig de zekeringskast met een droge doek.
 • Reinig de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.
 • Poets het tuinhuis met water.
 • Snoei struiken, planten en hagen.
 • Laat de septische put leegtrekken.

 

Tips voor een goed onderhoud van de woning : Lees mij en voorkom zo onnodige herstellingen

Ramen, deuren en poorten

 • Woont u in een appartement en bent u de sleutel van de voordeur kwijt, verwittig de SHM.

Elektriciteit

 • Is het elektrische zonnescherm kapot? Laat het herstellen door een vakman.
 • Vervang een defecte zekering altijd door eenzelfde soort zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat.
 • Schakel uw tv-toestel of andere toestellen uit als u ze niet gebruikt. Zorg er dus voor dat het lichtje van uw toestellen uit zijn als u ze niet meer gebruikt, zo bespaart u heel wat energie.

Verwarming en verluchting

 • Laat uw woning nooit afkoelen tot onder de 15 graden. Zet dus nooit 's nachts de thermostaat onder de 15 graden. Dat bespaart u heel wat energie.
 • Stel uw boiler nooit op meer dan 60 graden.
 • Hangt er een gas geur in uw woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en verwittig de SHM en netbeheerder (Eandis en Infrax).
 • Verlucht uw woning regelmatig. Zo voorkomt u condens (= vocht op de ramen).

Sanitair

 • Giet in de zomer altijd water in volledig verdampte sifons.
 • Is er een defect aan de hoofdkraan of de waterteller? Verwittig zowel Woonpunt Zennevallei als de watermaatschappij.
 • Sluit altijd de hoofdkraan van de waterleiding af wanneer u voor een lange tijd afwezig bent.

Buiten de woning

 • Moet uw dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM.
 • Zijn er olievlekken op uw terras of oprit? In de "doe het zelf zaak" vindt u producten om deze vlekken te verwijderen.
 • Hebt u last van overdreven wateroverlast in uw tuin? Verwittig dan de SHM.

Varia

 • Reinig linoleum nooit met teveel water. Gebruik een aangepast product voor het reinigen van linoleum.

Wat mag u zeker niet doen in de woning

Dak, gevel en muren

 • U mag geen gaten maken in de keldermuren. Ook niet om rekken te bevestigen.
 • U mag geen gaten kappen of boren in de gevel. U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel. U mag de gevel niet zelf schilderen.

Ramen, deuren en (houten) trappen

 • U mag de aluminium- of kunstof- ( plastic of glas) deuren en ramen nooit schilderen.
 • U mag geen gaten boren in ramen en deuren.
 • U mag een dakvlakraam nooit schilderen.
 • U mag een geverniste trap nooit schilderen.
 • U mag in de vensterbanken, dorpels en tabletten aan de deuren en ramen niet schroeven, boren, zagen of er een nagel in slaan. U mag de vensterbanken, dorpels en tabletten ook niet schilderen.

Inrichting van de woning

 • U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (= tasso) of platen in piepschuim (= isomo). U mag het plafond en de muren wel schilderen . U mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen
 • U mag de gordijnen niet ophangen met nagels of duimspijkers.
 • Wanneer op plaatsbeschrijving vermeld wordt woning of appartement ontvangen met wit geschilderde kale muren en plafonds dient deze in deze staat bij uittreding zo te zijn.

Verwarming

 • U mag geen natte kleren of handdoeken te drogen hangen op uw radiator.

Eletriciteit

 • U mag de schakelaars of de stopcontacten niet schilderen.
 • U mag de wachtdraden van de verlichting niet afknippen. Dit zijn de draden die uit het plafond komen.
 • U mag een defecte zekering niet overbruggen. U mag er dus geen koperdraadje insteken om ze toch te gebruiken.

Sanitair

 • U mag geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de WC gooien. Dit kan voor verstopping zorgen.
 • U mag het bad niet gebruiken als douche, als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen.
 • U mag nooit het loodje aan de waterteller verbreken. U kan hiervoor een boete krijgen.

terug naar boven

Defecten/technische vragen

Voor herstellingen en defecten is onze technische dienst te bereiken op  het nummer:    02/363 10 55 van maandag tot donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 - Vrijdag van 09u00 tot 13u00 doorlopend.

Tijdens het weekend is er geen permanentie maar u kan altijd een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Gelieve dan uw naam, adres, telefoonnummer door te geven en duidelijk te vermelden over welke defecten/herstellingen het gaat.

Maandagmorgen het eerste uur wordt het antwoordapparaat beluisterd en voor dringende herstellingen sturen wij dit dag nog iemand langs.

U kan ook altijd een mail versturen op ons e-mailadres: info@wpz.be.

Opzeg huur

Door de huurder :

Opzeg moet steeds schriftelijk aangetekend gebeuren. De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van kennisgeving. wanneer je bijvoorbeeld op 22 september de opzeg geeft, loopt de periode van oktober tot en met december. De woning is dan vrij vanaf 1 januari.

In de opzegbrief moet je zeker schrijven:

 • Begin- en einddatum van de opzeg
 • Telefoonnummer waarop we kunnen bereiken:
 • Voor bezichtiging van de woning/ appartement door nieuwe kandidaat - huurders
 • Voor bezichtiging van de woning/appartement door de verantwoordelijke van de technische dienst, dienst, die zal nakijken welke herstellingen er noodzakelijk zijn en dit zowel ten uwen laste als ten laste van de maatschappij
 • Eventueel al een nieuw adres

Uitzondering van de termijn van de opzeg:

Beperking van de opzegperiode tot 1 maand: bij opname in een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap.

Huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde bij overlijden ( zolang de woning bezet blijft dient er wel een bezettingsvergoeding betaalt te worden

In geval van interne mutatie (als een huurder van Woonpunt Zennevallei verhuist naar een andere woning van Woonpunt Zennevallei): er moet geen opzeg gegeven worden. De huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde bij het starten van de huurovereenkomst van de nieuwe woning. In veel gevallen zal er wel 1 maand bezettingsvergoeding moeten worden betaald??

Na ontvangst van de opzeg en een bezoek aan uw woning door de verantwoordelijke van de technische dienst, zul u van Woonpunt een bevestiging krijgen van uw opzeg met vastlegging van een datum en een uur voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Dan gaat u ook de sleutels moeten afgeven.

Belangrijk:

 • Laat in geen geval voortijdig uw tellers van water, gasleidingen en/of elektriciteit afsluiten. De tellerstanden zullen tijdens de plaatsbeschrijving bij uittrede worden genoteerd
 • Laat ons weten indien een budgetmeter werd geplaatst
 • Doe het nodige voor de afsluiting van de telefoon

Door de verhuurder :

Onze maatschappij kan zelf ook de huurovereenkomsten beëndigen om volgende redenen :

 • Achterstallige betalingen;
 • Verwaarlozing van de woongelegenheid;
 • Niet bewonen van de woongelegenheid;
 • Onaangepast sociaal gedrag.
 • Het niet meer voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
 • Domiciliefraude

terug naar boven

Wijziging gezinssamenstelling

Gezinssamenstelling

Iedere wijziging aan de gezinssamenstelling ( bijvoorbeeld overlijden, geboorte,...) moet binnen de maand aan de verhuurder worden medegedeeld: schriftelijk of via e-mail.

Voor een persoon die wenst bij te komen wonen, moet de huurder vooraf toelating aan Woonpunt vragen.

Woonpunt zal deze persoon laten toetreden tot de woning als:

 • De woning rationeel is (geschikt voor bewoning van een extra of meerdere personen)
 • Als de toetreder beantwoordt aan een aantal voorwaarden:
  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Taalbereidheidsvoorwaarde

De medewerkers van Woonpunt geven u graag meer specifieke uitleg

terug naar boven